Gezinskring    Wat beweegt ons?    Dubbele beweging!    Bibliotheek  

 

 

Wat beweegt ons?

 

Wat ons beweegt zijn de idealen/pijlers van de Camphill gemeenschappen zoals vastgelegd in de grondslagen. Daar lopen we voor warm en voelen we ons door uitgedaagd om het op onze manier, in de wereld van vandaag, vorm te geven.

 

Werkdocument Camphill Midden-Europa:

 

Grondslagen van de inhoud van het werk in de instellingen van de internationale Camphill beweging in Midden-Europa

 

De volgende grondslagen van het werk van de internationale Camphill beweging zijn beschreven tegen de achtergrond van een maatschappelijke realiteit die voortdurend verandert. Een sociale beweging moet niet vasthouden aan het bestaande, maar bereid zijn tot continue verandering. In de Camphillbeweging hebben zich de meest uiteenlopende levensvormen ontwikkeld die een directe relatie tot de wereld kennen. Die grote diversiteit aan vormen weerspiegelt het streven om in processen van gemeenschapsvorming uiterlijke noodzaak enerzijds en innerlijk inzicht en kennis anderzijds op elkaar af te stemmen. Uiterlijke noodzaak mag niet alleen tot dominante veranderingskracht worden. De samenhang met maatschappelijke processen mag niet verloren gaan. In het streven naar de ontwikkeling van nieuwe gespreks- en luistertechnieken ontstaan steeds weer nieuwe sociale vormen.

 

Uit het Working Paper van de Movement Group (2003):

 

“Mission Statement” van 1940

 

De in 1940 opgerichte Camphillbeweging sticht gemeenschappen waar kinderen en volwassenen die bescherming nodig hebben op basis van wederzijdse betrokkenheid en respect met elkaar kunnen leven, leren en werken.

 

 

Uit het Working Paper van de Movement Group (2003):

 

“Mission Statement” van 1940

 

De in 1940 opgerichte Camphillbeweging sticht gemeenschappen waar kinderen en volwassenen die bescherming nodig hebben op basis van wederzijdse betrokkenheid en respect met elkaar kunnen leven, leren en werken. Camphill is geïnspireerd door christelijke idealen zoals die door Rudolf Steiner beschreven worden. Een grondslag van de Camphillbeweging is het respect voor de spirituele uniciteit van ieder menselijk wezen ongeacht handicap, religieuze of etnische achtergrond.

 

Algemene grondslagen die richting geven aan de instellingen van de Camphill beweging

 

  • Het respect voor de menselijke waardigheid van ieder individu en de spirituele integriteit van haar hogere wezen. Beide elementen openbaren zich in het vertrouwen op het ontwikkelingspotentieel van de individualiteit en haar goede wil. Iedereen die actief is in de gemeenschap beleeft zichzelf als een wezen dat in ontwikkeling is. Door de wisselwerking tussen individu en gemeenschap groeien vertrouwen, bereidheid tot het dragen van verantwoording en kracht.

  • De ethische consequenties uit het aan de antroposofische geesteswetenschap ontwikkelde mensbeeld en de daaruit ontwikkelde basishoudingen.

  • Het werken aan de inhouden van het eerste memorandum van de Camphill gemeenschap, in het bijzonder aan een nieuw begrip van de Christusimpuls.

  • De openheid om verantwoording voor elkaar, voor de gemeenschap en voor de toekomst van de maatschappij op zich te nemen.

  • Het werken met de kwaliteiten van de ´drie zuilen´ en de vitale uitgangspunten van de sociale driegeleding als innerlijke basis voor de ontwikkeling van sociale vormen. Hier gelden als uitgangspunten voor de leden van een leefgemeenschap gedeelde verantwoordelijkheid, medezeggenschap en gezamenlijke vormgeving van de leefgemeenschap.

 

Het beeld van de mens die, naar zijn eigen mogelijkheden, ondernemend handelt en verantwoording draagt, is tot grondslag van de Camphill vestigingen geworden. Er wordt afstand genomen van de controlerende mechanismen van een werkgever, in die zin dat ieder individu verantwoording draagt voor zijn bijdrage aan de vorming van de gemeenschap.

  • De scheiding tussen het verrichten van een sociale prestatie en het verkrijgen van een financiële vergoeding bevordert een sociaal klimaat van wederzijdse bereidheid tot hulp, waarneming van behoeften en ondersteuning van ontwikkeling. \geld wordt niet gezien als motief tot sociale arbeid, maar sl secundair hulpmiddel.

  • Ondersteuning van de individualiteit, zowel in het werk als in het leren door de gemeenschap. In het werk zien we een expressie van onszelf en het vervult ons met trots als wij iets maken dat in de wereld gebruikt wordt. In sociale verbanden openbaart zich de drang naar steeds grotere vrijheid en onafhankelijkheid. Deze drang wil gecompenseerd worden door zinvolle taken, verantwoordelijkheid en echte sociale verbindingen. Het staat iedere individualiteit vrij om zelf invulling te geven aan de eigen ontwikkeling. De gemeenschap wil levenscondities ondersteunen die het mogelijk maken om een innerlijke weg te gaan.

  • In dezelfde zin beleven de vestigingen zich als thuisbasis van de antroposofische geesteswetenschap. Camphillplaatsen zijn geen plaatsen waar missie bedreven wordt met antroposofisch gedachtegoed, maar zij willen wel ruimte bieden aan dit gedachtegoed.

  • Heilpedagogie en sociaaltherapie worden in de ruimste zin als genezende impuls voor de sociale noden van mens en milieu opgevat (Dr. König, “Zin en waarde van het heilpedagogische werk”).

 

Door de regionale groep opgesteld in de geest van het ‘Working Paper’ van de Movement Group waar voortdurend aan gewerkt wordt, bewerkt in de Rechtsrat (7.4.2006), de Wirtschaftsrat (12.5.2006), de Kulturrat (7.4.2006) van de Midden-Europese regio, in de Vertrauenskreis Camphill Deutschland (24/25.3.2006) en in het colloquium van de Midden-Europese plaatsen.

 

Contact: Miriam en Frans Erlings, info@gezinskring.nl, 030-2523788, Kantmos 71, 3994 KH Houten